Alkoholhjälpen Meänkieli

Faktaa alkkohooolista/viinasta ja terhveyvestä
Yhä enemän ihmisiä juovat viinaa säänölisesti, ja suuremissa määrissä kun aiemin. Viina yhistethään useasti festin ja rentoutumisen kans, mutta kans häpeän ja epäonnistumisen kans kun ei ossaa kontroleerata viinankäyttöä.

Se on helppo uskoa ette viinaprupleemit tulevat muile. Useasti yhistethään viinaongelma sosiaalisten ongelmitten kans kun työttömyys eli asunottomuus. Mutta suuriimala osala jokka juovat liian paljon on harvon ongelmia jokka näkyvät ulkoa päin. Samoin kun ihmiset jokka polttavat, syövät liikaa eli motsjuneeraavat liian vähän net elävät aika tavalisia elämiä työn, perheen, kaveritten ja asunon kans.

Suunile miljoona ihmisiä Ruottissa on viinatapoja jokka aiheuttavat lisätyn riskin suuremale läjäle terhveysongelmia ja vahinkoja, viinanriippuvuus sisälettynä. Suuriin osa ei koe ette het itte juovat liikaa ja ei ajattele ette viina saattaa johtaa terhveysongelmhiin – mutta heän ruuhmiit reakeeraavat silti. Tässä tekstissä sie saatat lukea kuinka.

Kuinkas paljon alkkohoolia on vaaralista?
Vaaralinen viinanjuonti on jos juot 14 eli enemän klasia viikossa jos olet mies, eli 9 klasia eli enemän viikossa jos olet vaimo. Juoa päihiin merkittee kans aina riskiä. Jos juot enemän kun 4 klasia miehenä, eli 3 klasia vaimona yhessä ja samassa tapahtumassa, eli jos sulla on yli 0,6 promilleä veressä se laskethaan juoppouveksi, riippumatta jos sie tunnet olevan päissä eli et. Jos juot vähemin kun ylhäälä mainitut määrät se pruukathaan räknätä kohtuuliseks viinanjuoniks.

Klasi vastaa pienen pullon starkööliä (33 sl), klasin viiniä (10-15 sl) eli yks 4 senttilitran trinkin/ryypön viinaa.
Yks puolen litran starkööli vastaa 1,5 klasia.
Pullo viiniä (75 sl) sisältää 6 klasia.
Pullo viinaa (75 sl) sisältää 18 klasia.

Saattaakos se olla hyvä terhveyvele ette juoa vähän viinaa?
Moni on lukenu ette kohtuulinen viinankäyttö saattaa jopa olla hyvä terhveyvele. Uskothaan ette vanheemat ihmiset jokka juovat pieniä määriä viinaa saattavat laskea riskin ette saa syän- ja suonisairhauksia ja diabeettestä. Tutkijat ei ole nykypäivänä yksmielisiä siittä ette viinala toela on sellainen suojaava vaikutus. Tottuus on ette viinala on aivan liian monta haitalisia sivuvaikutuksia ette sitä menis kehottaa terhveyven parantajaks.

Jos juopi kohtuulisesti ilman ette tulla päihin se merkittee useimiten vain pieniä metesiinisiä riskiä – eelyttäen ette sie et ole raskhaana, teprimeerattuna, ei ole maksatautia eli et käytä vissiä metesiiniä. Sillon sie et piä juoa ollenkhaan.
Kuinkas viinanjuonti vaikuttaa?
Jos mennee baarhiin perjantai iltana luultavasti kohtaa paljon jolla on yli 0,8 promilleä alkkohoolia veressä. Mutta on tutkimuseksperimenttiä mikkä näyttävät ette sitä voipi parhaiten ennen kun nousee yli 0,5 promillea. Tyhmyys mitä met useasti tehemä on ette uskoa ette meilä tullee yhä hauskempi jos met juoma aina lissää, vaikka on aiemin näytetty ette se on väärin. Tässä saatat nähhä kuinka tuntheet ja käyttäytyminen saapi vaikutuksia* eri veressä olevia promilletasoja.

0,2 promillea: Ensi vaikutus alkkohoolista mennee huomata. Sie tunnet lämpivänä, rentoutunu ja hyvälä tuulela. Sinun omakritiikki vähenee.

0,5 promillea: Sie tunnet olevan riemukas ja estheet irtaintuvat. Sinun refleksit tulevat hithaamaks ja sie saat vähemin tarkkuutta sinun eleissä. Arvostelukyky tullee sumusemaks ja sinun kyky käsitellä tietoja heikkenee.

0,8 promillea: Sie nostat ääntä ja olet viuhtova sinun liikunassa. Sie näet kehnomin kun pruukaat. Sie haiset viinale ja olet liian ittevarma.  

1,0 promille: Sie sammalat ja puhut epäselvästi ja olet kehnompi kontroleeraamhaan sekä myskleriä ette tuntheita.

1,5 promillea: Se tullee vaikeaks ette pittää balansia ja sie piian lankeat pyllylens. Sie saatat saa tuntheitten purkauksia ja voija kehnosti.

2,0 promillea: Sulla on vaikea puhua ja kävelä suorana pystössä. Sie näet tuplasti.

3,0 promillea: Sie et huomaa mitä tapahtuu sinun ympärilä ja olet rajala menossa tyrhmään.

4,0 promillea: Sie olet tyrmässä. Sie hengit hithaasti ja olet kuoleman vaarassa alkkohooli myrkytyksestä.

* Ei se mene sanoa tarkhaan minkälainen vaikutus jokhaisella promilletasola on yksityisele. Koska se joka on juonu viinaa paljon ja pitkhään on kehittäny alkkohooli toleransin ja sillon se ei vaikuta yhtä paljon. Ota huomihoon ette riski alkkohoolhiin liitettyjä vahinkoja ja terhveysprupleemia ei vähene vain sen takia ette on korkeampi toleransitaso.

Kuinkas korkea alkkohoolinkäyttö vaikuttaa terhveytheen?
Alkkohooli ulottuu kaikhiin orkaanhiin ja vaikuttaa suuriin piirthein koko ruuhmisheen, sekä sisä- ette ulkopuolela. Mailmanterhveysorganisasjuunin, WHO, mukhaan on olemassa enemän kun 60 sairhauksia jolla on yhteys korkean alkkohoolikäytön kans. Ihmiset ei tartte olla alkkohoolista riippuvaisia ette saa alkkohoolhiin liitettyjä sairhauksia. Net kans jokka juovat paljon ilman ette olla riippuvaisia saattavat kokea sairhauksia.

Aivot
Jo pieniet määrät alkkohoolia tekkee ette sie saat kehnoman arvostelu- ja ajattelukyvyn, muiston ja reaksjuunikyvyn. Sie nukut kehnomin ja tuntheet vaikuttavat. Kun on oikein korkea ja pitkänaikanen viinankäyttö aivot kutistuvat ja sie saatat saa epileptisiä kohtauksia, demensiä eli muita aivosairhauksua.

Depresjuuni
Riski ette saa depresjuunin lissäintyy vahvasti suuresta viinanjuonista. Puolet Ruottin ittemurhista on viinhaan liitettyjä.

Syän ja suonet
Matala eli kohtuulinen viinanjuonti ei anna ilmiselviä vahinkoja syämheen eli suonhiin. Mutta jos juopi suuria määriä viinaa se lissää riskiä vahinkoile. Pulsi ja verenpaino lissäintyy kun sie juot alkkohoolia. Syämen erinlaiset arytmit lissäintyvät, esimerkiks etukamarin tärinä (förmaksflimmer). Alkkohoolin käyttöä ei mene kehottaa ehkäisemhään valtasuonisairhauksile.

Raskhaus
Ferttiliteetti vähenee korkeasta viinankäytöstä sekä vaimoila ette miehilä. Fusteri saapi vaikutuksia jos äiti juopi alkkohoolia koko raskhauen aijan, mutta olletikki alku vaiheessa – jo ennen kun se tietää jos se on raskhaana. Jos olet vaimo ja olet raskhaana eli suunittelet tulla se on parasta ette olla käyttämättä alkkohoolia.

Alkkohooli lissää maksakanserin riskiä ja on tavalinen rasvamaksan, hepatiitin ja kuihtumaksan (maksakirroosin) syy

Iho
Korkea alkkohoolin käyttö lissää riskiä saa eli pahentaa psoriasista, ekseemiä ja muita ihovaivoja.

Vatta
Korkea alkkohoolin käyttö lissää riskiä ette saa vattakatarrin ja hapa vattan.

Luuranko
Korkea alkkohoolin käyttö lissää riskiä ette saa luuhauristuksia ja jiktiä.

Veri
Alkkohooli estää luuyimen kykyä luoa verisoluja (blodkroppar) ja saattaa johtaa veren puutheesheen.

Infeksjuunia
Alkkohoolin vaikuttaa luuyimen kautta valkeishiin verisolhuin jokka pitävät suojata ruumista infeksjuunia vasthaan. Tulos tästä on ette saapi lissää infeksjuunia, esimerkiks toistuvia ja pitkäpiimäsiä vilustuksia ja nuhia.

Kanseri
Alkkohooli lissää riskiä ette saa kanseria monheen orkaanhiin. Selvät yhteyvet kanserhiin suussa ja kurkussa, maksakanserhiin, rintakanserhiin ja peräsuolikanserhiin.

Mikkäs muut riskit on liialisen alkkohoolin juonissa?
Vahinkoja
Kun on päissä sitä ottaa suurempia riskiä. Joka vuosi kuolee Ruottissa onnettomuukshiin noin 3000 ihmistä. Suunile kolmasosa niistä on alkkohoolia mukana vaikuttamassa. Henkilöt jokka tavalisesti on matala- eli kohtuulisryyppääjiä, mutta sillon tällöin ryyppäävät päihin eustavat suuren osas onnettomuuksista.

Väkivalta
Rikolisstatistiikan mukhaan niin on suuri osa sekä pahonpitelystä ja muusta väkivallan rikoksista liitetty rikolisen eli/ja uhrin alkkohoolinkäythöön.

Relasjuuni ongelmia
Korkea alkkohoolinkäyttö saattaa vahinkoittea komynikasjuunia ja tehhä kehnomaks yhteys lähimäishiin. Yli miljoonan ihmisiä Ruottissa elävät lähelä jotaki henkilöä joka juopi liian paljon ja ilmottavat ette het saavat nekatiivisia vaikutuksia tästä.

Tupakka ja alkkohooli
Erit trookit vaikuttavat yhteisesti, esimerkiks alkkohooli ja nikutiini vaikuttavat samhaan aivon palkkasysteemhiin. Nikutiini näyttää kans sen lisäks lisätä alkkohoolin herkkyyttä. Sille joka haluaa muuttaa alkkohoolinkäyttöä se saattaa sen takia olla etu ette samala lopettaa tupakan eli nuuskun. Samala tavala se saattaa olla helpompi ette lopettaa tupakan jos samala vähentää eli lopettaa alkkohoolin juonin.
Mikäs on alkkohoolin riippuvuus?
Alkkohoolin riippuvuus tarkottaa ette sitä juopi paljon alkkohoolia, vaikka sillä on nekatiivisia haittoja omale terhveyvele, suhteile ja sosiaalisile oloile. Sillä jolla on riippuvuus on useasti imu viinan perhään ja vaikea rajottaa alkkohooli määrän. Useasti, mutta ei aina, kehittyy alkkohoolin toleransi, joka merkittee ette tarttee juoa enemän ette saa saman vaikutuksen, eli abstinensi, joka saattaa merkitä useampia ilkeitä tuntheita kun lopettaa juonin. Riippuvuus merkittee monele ette alkkohooli saapi keskeisen paikan muun kostanuksela, jokka aiemin olit tärkeät, esimerkiks suhteet, kariääri eli vapa-aijan harrastukset. Se joka on riippuvainen tietää monessa taphauksessa ette alkkohooli on prupleemi, mutta ei siltikhään saata rajottaa eli lopettaa alkkohoolin juontia.

Seuraavat 6 eelytykset on tavalisia alkkohoolin riippuvuuessa. Ennen kun saapi tiaknoosin alkkohoolin riippuvuus vaaithaan ette on kokenu vähhiinthääns kolme näistä samala aikana, viimi 12 kuukauen aikana.

vahva halu eli pakko juoa alkkohoolia eli ”imu”
vaikeuksia rajottaa kuinka paljon juopi, eli ”kontrollin menetys”
alkkohoolinjuonti johtaa ette vähemin aikaa käytethään työhön, vapa-aijan harrastukshiin eli muitten kans seurustelhuun
suurempia määriä alkkohoolia tartethaan ette saa sama vaikutuksen kun aiemin (toleransi)
tärisevät käet, hikkoilu eli vaiva jälkhiin ku on vähentäny eli juonu vähemin (abstinensi)
sitä jatkaa juoa vaikka tietää ette alkkohooli johtaa ruuhmiilishiin eli psyykkishiin prupleemhiin

Oletko valmis muuttamhaan sinun juontia?
Moni ajattellee ette se on hyvin vaikea muuttaa oman alkkohoolinkäytön. Mutta usseimille se on oikeasthaan helpompi kun ette lopettaa polttamisen ja muistuttaa monela tavala ette muuttaa ruokatavat eli alkaa motsjuneeraamhaan.

Sie varmasti piät ette on sekä etuja ette haittoja alkkohoolinkäytössä – niin se on suuriimale osale. Mutta mikäs on raskhiin? Sen vain sie saatat päättää mikä jällaa sulle ja kuinka sie haluat saa sen. Jompakumpaa. Jatkaa niin kun olet tehny tähhään asti eli muuttaa sinun alkkohoolin juontia.

Hyvä askel ottaa, riippumatta jos olet päättäny eli vielä olet epävarma, on ette tehhä selväks mikkä arkymentit jokka on tärkeät sulle ja sille henkilöle joka sie haluat olla.
Pane maali
Et sie tartte päättää kuinka sie piät tehhä sinun loppuelämästä. Jos haluat suorittaa muutoksen se on hyvä tuki ette on selvä maali päätetylle aijale. Mutta mikäs on kohtuulista? Piäks rajottaa sinun juonin ja juoa kohtuulisesti eli tulleekos se sopimhaan paremin sulle ette olla ilman viinaa yhen aijan?

Päästä käynthiin sinun muutoksen kans
Piä huolen ette tehhä muutaman muutoksen sinun arkipäivässä jokka auttavat sinua saavuthaan pantu maalin. Se saattaa esimerkiks olla sellaista kun ettei pittää laakeria kotona, vaihettaa viinan alkkohoolittomhaan juomhaan, seurustella niitten kaveritten kans jokka saattavat tueta sinua eli alottaa uuen hauskan toiminan niilä aikoina kun sie aiemin joit viinaa.

Tunne ittesti
Riippumatta miksi sie kerran aloit juomhaan liian paljon sinun alkkohoolijuonti nyt kuuluu sinun arkipäihvään, sinun taphoin ja sinun rutiinhiin. Jos otat selvile sinun tilantheet, ajatukset ja tuntheet mitä sie liität sinun alkkohoolin kans sillon sulla on suurempi maholisuus ette vaikuttaa sinun alkkohooli kulutuksheen siihen suunthaan kun sie haluat.

Löyä uusia altternatiivia
Alkkohooli saattaa välistä toimia kun lyhyaikasena muitten ongelmitten ratkasena mitä sie koet (kun esimerkiks nukkumavaikeuksia, stressi eli suheprupleemia). Alkamalla uusila tavoila ja löytämällä parempia ratkasuja prupleemhiin mitä sulla on, se tullee helpomaks ette olla juomattaa liikaa.

Ota apua
On hyvä ette on joku kenen kans saattaa puhua joka auttaa sinua selvittämhään ajatuksia ja tuntheita ja joka tukkee sitä muutosta mitä sie yrität tehhä, riippumatta jos se on kaveri, perheejäsen eli ammatti henkilö.

Älä anna ylös liian varhain
Katto muutettua viinankäyttöä pitkän tähtäisen maalina. Hyväksy ette vastustuksia ja askelheita väährään suunthaan sattuu tien päälä ja älä anna sen saa liian paljon huomautusta eli topata sinua. Sulla on niin monta yritystä kun haluat ette muuttaa sinun viinanjuontia.

Jos haluat puhua jonku kans hoijon alala sinun viinanjuonista sulla on oikeus salaisuutheen. Sie saatat kans saa apua tulkin kautta. Sie saatat lukea lissää 1177 sivula.
https://www.1177.se/fit/other-languages/other-languages/regler-och-ratti...